Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19
im. Bronisława Malinowskiego
w Zespole Szkół Miejskich nr 1
w Kędzierzynie-Koźlu

 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona główna arrow Integracja
Przyjazna szkoła - integracja PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
27.04.2010.
„Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich"
Benght Linquist

 

 
           Wychowanie do akceptacji osób niepełnosprawnych, przyznanie im równych praw edukacyjnych, społecznych i egzystencjalnych, wymaga aktywnego zaangażowania wielu środowisk, ale najistotniejszą rolę w tym procesie należy przypisać rodzinie i szkole. To właśnie w domu i w szkole dziecko od najwcześniejszych lat swego życia powinno uczyć się tolerancji, solidarności i poszanowania godności każdego człowieka. Kluczowym zagadnieniem jest tutaj idea edukacji i szkoły przyjaznej dla wszystkich dzieci, a więc i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasza szkoła promuje zasady równych szans edukacyjnych organizowanych w warunkach integracji.

    *  każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego poziomu kształcenia;
    *  każde dziecko ma indywidualne cechy charakterystyczne, zainteresowania, zdolności i potrzeby w zakresie nauczania;
    * dzieci posiadające specjalne potrzeby edukacyjne muszą mieć dostęp do zwykłych szkół, które powinny przyjąć je w ramach prowadzenia nauczania stawiającego dziecko w centrum zainteresowania i mogącego zaspokoić jego potrzeby

Klasy integracyjne są cząstką nowoczesnej, twórczej i przyjaznej szkoły jako miejsca naturalnej nauki, tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji.

Korzyści z wynikające z integracji

Na tworzeniu klas integracyjnych korzystają nie tylko osoby niepełnosprawne, ale ogół społeczności szkolnej. Integracja sprzyja przede wszystkim wszechstronnemu rozwojowi wszystkich uczniów, gdyż dostarcza różnorodnych doświadczeń stymulujących ich rozwój społeczno-emocjonalny. Niewątpliwym atutem jest praca w małych zespołach klasowych. Pozwala to nauczycielom na dokładniejsze poznanie każdego ucznia, co w efekcie umożliwia szeroko rozumianą indywidualizację procesu edukacyjno-wychowawczego.

Uczniowie niepełnosprawni uczęszczając do szkoły masowej:

    * mają możliwość nauki w naturalnym środowisku szkolnym w oparciu o programy dostosowane do dynamiki ich rozwoju, możliwości i tempa pracy,
    * wspólnie z innymi uczniami podejmują różne działania na zasadzie partnerstwa i w poczuciu współodpowiedzialności za sukcesy i porażki, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności,
    * mogą liczyć na pomoc innych uczniów oraz całego personelu,
    * znajdują kolegów i przyjaciół wśród sprawnych rówieśników.
 Uczniowie sprawni w kontakcie z kolegami niepełnosprawnymi:

    * traktują niepełnosprawność jako zjawisko naturalne, nie budzące zdziwienia czy strachu,
    * uczą się zauważać potrzeby i ograniczenia innych oraz nieść im pomoc, stają się bardziej wyrozumiali,
    * nabywają umiejętność współpracy w grupie, zawierają bliższe znajomości i przyjaźnie z uczniami niepełnosprawnymi,
    * uczą się szacunku dla własnego zdrowia.

W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: prowadzący i wspomagający. Praca w takim oddziale wymaga od nich pełnej i ścisłej współpracy. Wspólnie planują zakres oddziaływań edukacyjno-wychowawczych dostosowanych do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów, dokonują korekt i poszukują nowych rozwiązań.

Integracja to również korzyści dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferta szkoły w zakresie zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych eliminuje konieczność dodatkowego wożenia dzieci na takie zajęcia do różnych placówek. Uczniowie mogą także korzystać ze świetlicy szkolnej, choć niestety brak windy niekiedy to uniemożliwia. Staramy się o znalezienie funduszy na ten. Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą liczyć na osobisty kontakt ze specjalistami, pomoc i wsparcie z ich strony.

 Integracja w naszej szkole

We wrześniu 2003 roku w naszej szkole otworzono pierwszy oddział integracyjny – klasę I szkoły podstawowej .

W bieżącym roku szkolnym (2009/2010) funkcjonuje już osiem takich klas –  klasy: I, II, III, IV, V, VI szkoły podstawowej i I ,III klasa gimnazjum. Uczęszcza do nich 29 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie kolejnych uczniów niepełnosprawnych w następnych latach.

Uruchomienie klas integracyjnych w naszej placówce wymagało odpowiednich przygotowań:

    * już kilka lat wcześniej przy wejściu do szkoły wybudowano podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz wydzielono toaletę dla uczniów niepełnosprawnych,
    * wygospodarowano sale do zajęć specjalistycznych, których wyposażenie jest sukcesywnie wzbogacane,
    * zatrudniono pedagogów specjalnych,
    * wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach dotyczących nauczania i wychowania integracyjnego,
    * nawiązano ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kędzierzynie - Koźlu,
    * powołano zespół do spraw integracji.

Zasady naboru uczniów

Do klas integracyjnych przyjmowane są dzieci:

    * na wniosek rodziców oraz w oparciu o specjalistyczne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
    * z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dysfunkcjami,
   * pełnosprawne zakwalifikowane w wyniku obserwacji poczynionych przez wychowawcę oddziału przedszkolnego, pedagoga szkolnego, psychologa, rokujące dobre wyniki w nauce.

Liczebność oddziałów integracyjnych nie przekracza 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na zajęciach obecni są dwaj nauczyciele: nauczyciel przedmiotu i pedagog specjalny. Działania obu pedagogów są wspólnie planowane i realizowane.  Uczniowie pracują w oparciu o wspólny program nauczania, który jest modyfikowany do potrzeb i możliwości każdego ucznia, w zakresie treści, metod oraz tempa pracy. Na zajęciach dzieci zdrowe i niepełnosprawne razem podejmują różnorodne działania, są partnerami w dążeniu do celu, wspólnie przeżywają sukcesy i niepowodzenia. Uczniowie niepełnosprawni są współuczestnikami wszystkich wycieczek i imprez oraz współorganizatorami uroczystości klasowych i szkolnych.

W naszej szkole organizowane są specjalistyczne zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów:  rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i reedukacyjne, terapia metodą A. Tomatisa. Dzieci mają możliwość korzystania z obiadów szkolnych, z zajęć organizowanych w świetlicy szkolnej.

Szkoła nastawiona jest na szeroką współpracę z rodzicami. W tym zakresie :

    * zapewnia dostęp do odpowiedniej informacji na temat integracji,
    * na zasadzie partnerstwa czynnie włącza rodziców w życie szkoły,
    * pomaga w rozpoznawaniu potrzeb dzieci, planowaniu pracy wychowawczej,
    * umożliwia kontakt ze specjalistami i właściwymi instytucjami.

Po roku funkcjonowania jednaj z pierwszych klas integracyjnych (maj 2006 r.) przeprowadziliśmy ankietę. Adresatami jej byli rodzice uczniów klasy integracyjnej. Analiza  wyników wykazała, że idea nauczania integracyjnego w naszej placówce znalazła zrozumienie i poparcie ankietowanych. Rodzice  dostrzegli korzyści dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych wynikające ze wspólnego funkcjonowania obu grup.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy rodziców i uczniów
do skorzystania z naszej oferty.
 
 
 Ważniejsze akty prawne dotyczące integracji:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: art. 1 - 5, art. 14, art. 16, art. 22 a, art. 58, art. 62, art. 64, art. 71 b,c,d, art. 72, art. 90 (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z Nr 61, poz. 624; z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75; 2007 r. Nr 35, poz. 222);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 846);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142, Nr 137, poz. 1155; z 2003 r Nr 39, poz. 337, Nr 116, poz. 1093; z 2004 r. Nr 43, poz. 393; z 2005 r. Nr 30, poz. 252; z 2008 r. Nr 72, poz. 420);

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23, poz. 225; z 2003 r. Nr 107, poz. 1003);

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4, poz. 17);

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46);

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 11, poz. 114);

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232);

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 23, poz. 133);

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, Nr 67, poz. 585; z 2006 r. Nr 31, poz. 217, Nr 108, poz. 745; z 2007 r. Nr 140, poz. 987);

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 19, poz. 166);

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, Nr 130, poz. 906; z 2008 r. Nr 3, poz. 9; Nr 178, poz. 1097);

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobów ich działania (Dz.U. Nr 7, poz. 37);

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobów ich działania (Dz.U. Nr 104, poz. 667);

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 147, poz. 931);

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz1072).Literatura

Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (1993)

Deklaracja z Salamanki – Wytyczne dla Działań w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1994)

A. Maciarz Dziecko niepełnosprawne. Podręczny słownik terminów, Wydawnictwo „Verbum”, Zielona Góra 1996
 
« poprzedni artykuł